وقتی رابط چند راهه می شکند آیا قسمت پیچ ها هم همزمان می شکند .این ضربه زدن روی پیچ ها ، به رگولاتور آسیبی نمی رساند؟1