به چه علت می توانیم اورینگ اطراف رگولاتور از سمت شیرمغناطیسی و رابط چند راهه را وقتی نو هستند گیریس مولیکات نزنیم وای اورینگ های دیگر را باید گیریس بزنیم ؟1