برای تعویض بوش فن مابه چه آچاری نیاز داریم وشماره آن چند است .1