آیا دسته آبگرمکن 3115 به آبگرمکن نسل قدیم دوتکه که هزار خاری به آن می خورد را می شود تعویض کرد یا نه باید همان هزار خاری رابیرون بکشیم و تنظیم بکنیم .1