آبگرمکن جرقه نمی زند .

آبگرمکن جرقه نمی زند .

سلام برگروه زحمتکش موبیست : وقتی آبگرمکن جرقه نمی زند ما چگونه می توانیم تست بکنیم که مجموعه سیم ما قطعی دارد که فقط همان را تعویض بکنیم . و اگر مجموعه سیم خراب بود بعدش برد کنترل 3215 را خریداری کنیم

هاشم قاسمی ( هنرجوی موبیست ) Answered question 16 آبان 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0